FIREARMS UNITED NETWORK – czyli jak przestaliśmy się bać, i wzięliśmy za bary z Komisją Europejską


Od kilku lat w Europie działa bardzo aktywnie silna i skuteczna organizacja prostrzelecka Firearms United Network. Ideą było powołanie do życia masowego ruchu społecznego środowisk strzeleckich obejmujących swoim zasięgiem, w pierwotnym założeniu cywilnych użytkowników broni palnej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Aktualnie ruch ten objął swoim zasięgiem wiele krajów. Za szczyt aktywności FU należy przyjąć koniec roku 2015, kiedy to podjęte działania Komisji Europejskiej (KE) podyktowane atakami terrorystycznymi z listopada 2015 roku, przerodziły się w nieuzasadnioną krucjatę przeciwko legalnym posiadaczom broni palnej. Od dnia, kiedy światło ujrzał projekt zmian do dyrektywy 91/477/EWG Firearms United Network merytorycznie obnażał irracjonalność proponowanych przepisów.

KE zamiast skupiać się na rzeczywistej walce z zagrożeniami istniejącymi w realnym otoczeniu każdego obywatela współczesnej Europy, m.in. takimi jak przemyt i łatwość oraz powszechność dostępu do nielegalnej broni (obydwa zamachy z tego roku w Paryżu przeprowadzono z użyciem właśnie nielegalnej broni samoczynnej), postanowiły skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniach skierowanych w praworządnych obywateli UE. Nasze konsekwentnie działanie i mobilizacja legalnych posiadaczy broni w Europie, były na tyle skuteczne, iż autorzy posługujący się nieprawdziwymi danymi unikali spotkań w ramach konsultacji, a jednocześnie zostali zmuszeni do rezygnacji z większości swoich niedorzecznych pomysłów. Bo mało kto pamięta, że zaczęliśmy od projektu Dyrektywy, który chciał zakazu posiadania i sprzedaży ‘wszystkich przedmiotów wizualnie przypominających broń z mechanizmami samoczynnymi’. Czyli ni mniej, ni więcej, tylko całej broni palnej, jej replik, ASG wiatrówek oraz zabawek dla dzieci.

 

Firearms United

Jak już mówiliśmy FUN jest organizacją ogólnoeuropejską, współpracującą z wieloma organizacjami europejskimi, jak i poza europejskimi. Nasi członkowie pochodzą z wielu krajów, kultur, religii, ale łączy nas jedno – poszanowanie prawa. Uważamy, że niezależnie od tego, czy jesteśmy strzelcami sportowymi, rekreacyjnymi, myśliwymi, kolekcjonerami czy też członkami grup rekonstrukcyjnych, wzbogacamy nasze małe ojczyzny, lokalne społeczności. Młodym ludziom, którzy chcą nauczyć się strzelać, wpajamy poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, jednocześnie zapewniając im hobby, które odciąga ich od niepożądanych działań. Pomagamy w zachowaniu historii narodowej poprzez zachowanie i badania związane z bronią, w sposób znacznie przekraczający podobne działania oficjalnych muzeów. Zapewniamy przetrwanie pamięci o naszych przodkach poprzez odtwarzanie ważnych wydarzeń z naszej przeszłości. I bezsprzecznie jesteśmy środkiem odstraszającym przestępców, co poza wszelką wątpliwość pokazują statystyki.

Strategicznym celem FUN jest połączenie jak największej liczby stowarzyszeń i federacji, osób indywidualnych, wszystkich środowisk strzeleckich na całym świecie, wzajemna pomoc i wymiana informacji tak, aby możliwe stało się skuteczne przeciwstawienie się wszelkim planom zmierzającym do pozbawienia możliwości legalnego posiadania broni przez praworządnych cywilnych użytkowników. 

 

 

 

Jesteśmy duzi

Jako największy ruch społeczny zrzeszający posiadaczy broni palnej w Europie, jesteśmy bardzo zainteresowani działaniami wszystkich instytucji w celu przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości. Jako państwo członkowskie UE Polska zapewne nie przejdzie obojętnie wobec europejskich starań w walce z ogólnoświatowym terroryzmem, nawet jeśli będą one oczekiwały zmian w prawie odnosząc się do obywateli, którzy w żaden sposób się do niego nie przyczyniają. Muszą to być jednak działania racjonalne i adekwatne do realiów naszego kraju, a nie tworzone w pośpiechu, pod wpływem chwili i emocji. W tym celu Firearms United Network będzie nadal podejmować działania zmierzające do przekonania większości parlamentarnej, że drakońskie rozwiązania wprowadzane przez Dyrektywę, da się wprowadzić do polskiego prawodawstwa w sposób możliwie bezbolesny dla legalnych posiadaczy broni w naszym kraju. 

Nasze cele

To wszystko są działania doraźne. Jeśli spojrzymy na statut FUN, to widzimy, że nasze cele są znacznie bardziej dalekosiężne. A są nimi:

 1. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie dostępu do broni palnej, a także prawa do samoobrony i obrony koniecznej poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; 
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w zakresie broni palnej poprzez organizację pikników strzeleckich, wystaw broni palnej oraz innych inicjatyw kulturalno-artystycznych;
 3. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do broni palnej dla osób niepełnosprawnych poprzez inicjację zmian prawnych ułatwiających dostęp do broni palnej dla osób niepełnosprawnych oraz zadania popularyzujące rozwój współzawodnictwa sportowego z użyciem broni palnej oraz kolekcjonerstwa broni palnej wśród osób niepełnosprawnych; 
 4. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami państw członkowskich UE, w tym także w zakresie implementacji prawodawstwa UE dot. broni palnej na terenie UE;
 5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę z organami administracji publicznej i występowanie z wnioskami do właściwych organów administracji w zakresie spraw dot. środowiska strzeleckiego, w tym uczestniczenie jako strona społeczna w konsultacjach społecznych oraz pracach legislacyjnych w zakresie praw posiadaczy broni palnej;
 6. Popularyzowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych nie będących członkami Stowarzyszenie, także osób fizycznych nie będących zrzeszonymi w innych organizacjach w dziedzinie naukowo – badawczej, technicznej, wydawniczej, edukacyjnej, kulturalnej w zakresie broni palnej;
 7. Wydawanie i rozpowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia okresowych biuletynów informacyjnych o najważniejszych wydarzeniach krajowych i światowych;
 8. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów i norm prawnych i technicznych w zakresie broni palnej i prawodawstwa z tym związanego;
 9. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych oraz w kontaktach z innymi organizacjami pozarządowymi;
 10. 10)Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie broni palnej w praktyce gospodarczej poprzez tworzenie klastrów przedsiębiorstw związanych z bronią palną, organizację krajowych i międzynarodowych konferencji, targów i innych wydarzeń poświęconych innowacjom w branży i wspierających przedsiębiorców w tej branży;
 11. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie zawodów strzeleckich, wystaw i pokazów broni palnej, kursów, kolonii oraz szkoleń podnoszących poziom kompetencji strzeleckich wśród dzieci i młodzieży;
 12. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego z bronią palną, poprzez organizację wystaw i pokazów broni palnej oraz inicjatyw kulturalno-artystycznych (m.in. spektakle, koncerty, prelekcje, konferencje);
 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej związanej ze współzawodnictwem sportowym przy użyciu broni palnej, poprzez organizację zawodów strzeleckich, kursów oraz szkoleń;
 14. Poprawę bezpieczeństwa, poprzez szkolenie lub doskonalenie w zakresie strzelectwa osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem broni, albo używających jej w pracy zawodowej, poprzez zapewnienie odpowiednich programów szkolenia i opieki instruktorskiej oraz materiałów szkoleniowych;
 15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, zakresie poprawy dostępności do broni palnej dla uprawnionych obywateli, poprzez prowadzenie akcji społecznych, informacyjnych, promocyjnych;
 16. Rewitalizacji obiektów mogących służyć jako strzelnice do broni palnej i stwarzanie odpowiednich warunków uprawienie strzelectwa z broni palnej;
 17. Ochronę przyrody poprzez promocję odpowiedzialnego łowiectwa; 
 18. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem posiadaczy broni palnej poprzez wymianę doświadczeń i know-how, współpracę z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania, a także reprezentowanie podmiotów lokalnych i krajowych w konsultacjach społecznych oraz działalności lobbingowej na poziomie UE;
 19. Działalność badawczo-rozwojowa, naukowa oraz kulturalno-artystyczna w zakresie celów stowarzyszenia;
 20. Budowanie ponadregionalnej świadomości społecznej, kulturowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o broni palnej, jej cechach i właściwościach technicznych, estetycznych, historycznych, sportowych, a także trwałym związku ze światową kulturą  rozwoju technicznego, cywilizacyjnego człowieka oraz jej wpływie na możliwość zapewnienia ochrony przyrody i w związku z prawami obywatelskim jako prawem przyrodzonym każdemu człowiekowi do realnego, fizycznego zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia oraz wolności;
 21. Zapewnienie niezbędnej pomocy w tworzeniu zorganizowanych, instytucjonalnych form współpracy pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, instytucjami państwowymi i międzynarodowymi prowadzącymi badania społeczne, naukowe, edukacyjne, historyczne oraz inne związane z bronią palną i prawem człowieka do jej posiadania;
 22. Zapewnienie pomocy merytorycznej i organizacyjnej osobom fizycznym w zakresie objętym realizacją celów statutowych Stowarzyszenia i ochrony praw obywatelskich tych osób w zakresie dostępu do broni palnej;
 23. Organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia w dziedzinie kształcenia członków i pracowników tych stowarzyszeń, marketingu i wymiany wszelkich informacji o przeszłej, aktualnej oraz potencjalnej sytuacji, w tym międzynarodowej, dążenia do stworzenia uniwersalnych minimalnych standardów prawa gwarantujących zachowanie praw przyrodzonych człowieka jako prawa obywatelskiego do broni palnej, w tym zapewnienie pomocy w stworzeniu systemu stałej ponadregionalnej współpracy i monitorowania sytuacji praw w wymienionym wyżej zakresie;
 24. Inspirowanie działalności naukowo – badawczej, edukacyjnej, wydawniczej oraz innej w zakresie dotyczącym broni palnej, zmierzających do poszukiwania, dokumentowania związków między przestrzeganiem prawa, skalą dostępu do broni palnej wśród legalnych posiadaczy broni palnej a aspektem kryminogenności i przestępczości w życiu społecznym;
 25. Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony prawa obywateli do posiadania broni palnej, współdziałanie ze szkołami i ośrodkami szkolenia zawodowego w tym zakresie, w celu zapewnienia trwałego rozwoju prawa obywatelskiego do posiadania broni palnej;
 26. Działalność naukową, szkoleniową, charytatywną, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zbiórkę środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe, prowadzenie spotkań dyskusyjnych, kursów, wykładów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, szkoleń zawodowych, organizację imprez, konkursów, wystaw i targów, a także poprzez prowadzenie specjalistycznych księgozbiorów, archiwów oraz systemu zapisu elektronicznego, gromadzących materiały informacyjne o broni palnej i jej związku z cywilizacyjnym rozwojem człowieka oraz udostępnianie tych zbiorów;
 27. Tworzenie zespołów wyspecjalizowanych w poszczególnych aspektach związanych z bronią palną zarówno od strony teoretycznej, w tym przede wszystkim naukowo – badawczej, zbieraniu informacji z określonych dziedzin a także zespołów związanych z praktycznymi aspektami broni palnej i prawem oraz formułowanie na tej podstawie wniosków przydatnych w działalności Stowarzyszenia;
 28. Współdziałanie w wydawaniu zawodowych czasopism i podręczników związanych z bronią palną i prawem obywatelskim w tym zakresie;
 29. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe Krajów Członkowski UE, w zakresie obronności i wychowania ogólnego i obywatelskiego, w szczególności współpracę z resortami: obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, jednostkami wojskowym, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych;
 30. Współpracę z Siłami Zbrojnymi Krajów Członkowskich na podstawie obowiązujących aktów prawnych;
 31. Wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w ramach powszechnego obowiązku obrony;Wspieranie instytucji publicznych w propagowaniu i organizowaniu aktywności obrony terytorialnej i sił rezerwy.

Czas

Natomiast to, co jest niesłychanie ważne, to to, że mamy co raz mniej czasu na działanie. W roku 2020 Komisja Europejska, będzie dokonywać przeglądu skuteczności Dyrektywy. I będzie miała możliwość wprowadzania do niej pewnych zmian, bez konieczności uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Dlatego tak ważna jest konsolidacja środowiska i wpłynięcie na KE, poprzez skuteczny lobbying, aby nie dopuścić do wprowadzania kolejnych niekorzystnych zapisów.

A jak możecie to zrobić?

Zapraszam do wstępowania w szeregi Firearms United Network. Możecie to zrobić korzystając z tego linku.

 

 

Firearms United

Zawzięli się i założyli! Międzynarodowe porozumienie, ponad podziałami, aby Kowalski mógł zasypiać z „rozpylaczem” pod poduszką. Jeśli pewnego ranka, jakiś smutny Pan przyjdzie zabrać waszego „Kałacha” – to tylko dla tego, że za mało ich wspieraliśmy. W skrócie – jak im się nie uda, to nam tym bardziej.

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.